Fasi Safety Slovakia

Navigácia
Reklamné oznámenie
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.com Ľanová posteľná bielizeň, Vankúše aj nahrievacie plnené špaldou, pohankou, čerešňovou kôstkou
Drobanex eu, živnostníkhttps://www.drobanex.euZváračské práce viem aj mimo pracovnej doby ako aj cez víkend alebo sviatky.
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
Oprávnenie vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce..
na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výhova a vzdelávanie zamestnancova vedúcich zamestnancov.
 
Autorizovaného bezpečnostného technika vykonávame na základe osvedčenia, vydané v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákaona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 24 ods. 1 a ods 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskoršich predpisov.

Vykonávame nasledovné činnosti:

 • školenia zamestnancov z predpisov BOZP a poradenstvo
 • určovanie miest so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnej hliadok
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby
 • šetrenie pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • vypracovanie projektovej dokumentácie bezpečnosti práce a smerníc v zmysle zákonov, vyhlášok a nariadení vlády
 • poradenská činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • kontrola pracovísk, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, materiálu, pracovných pomôcok, pracovných postupov, usporiadania pracovných miest a organizácie práce, aby neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci
 • kontrola používania ochranných zariadení, osobných ochranných pracovných prostriedkov, dodržiavanie zakázaných prác, a odbornej spôsobilosti
 • zabezpečenie vykonávania lekárskych prehliadok
 • zisťovanie a posudzovanie rizík a ohrozenia zdravia zamestnancov, príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií), porúch technických zariadení a chorôb z povolania
 • vedenie príslušnej dokumentácie a evidencie súvisiacej s BOZP
 • vedenie predpísaných dokladov, dokumentácie technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach
 • spolupráca s orgánmi na ochranu zdravia (Inšpektorát práce), pracovne – závodnou službou a s ostatnými útvarmi zamestnávateľa pri zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia
 • zabezpečenie a dohľad nad systémom odpadového hospodárstva
 • zabezpečenie chodu budovy (vzduchotechnika, klimatizácia, kotolňa, kompresorovňa a iné)
 • výber a spolupráca s dodávateľmi pri údržbe, prevádzke a oprave budovy
 • kontrola a prehodnocovanie dodávateľmi pri údržbe, prevádzke a oprave budovy
 • kontrola a prehodnocovanie dodávateľských a servisných zmlúv
 • príprava finančného rozpočtu a kapitálových výdavkov
 • spolupráca pre fyzickej inventarizácii majetku
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy (obecné a metské úrady, požiarna ochrana, elektrárne, vodárne, plynárne)
 • vypracovanie pracovných rizík
 • vypracovanie ostatnej dokumentácie pre konkrétnu firmu v zmysle platnej legislatívy
 • vykonávať vzdelávanie zamestnancov a ostatných osob, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú v jeho areáli, v oblasti BOZO a PO
 • navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov
 • sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP a PO
 • podpora manažmentu v oblasti zdravia a bezpečnosti počas koštrukčnej fázy projektu
 • organizovanie pravidelných stretnutí s cieľom napomáhať spolupráci medzi spoločnosťami na základe plánu práce
 • kontrola spolupráce a prepojenosti dodávateľov
 • kontrola aktivít a plánov na základe bezpečnostných pravidiel počas celého procesu výstavby

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah