Fasi Safety Slovakia

Navigácia
Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Poradenské služby poskytujeme v oblastiach:

  • Ako integrovaný systém manažérstva ( kvalita a environment) vieme prepojiť systém kvality ISO 9001 a environment ISO 14001.
    Medzinárodná norma ISO 14001 (presné označenie EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch.

  • ISO 18001 : 2007 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
    • Táto norma série hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), aby uľahčila organizáciám riadiť vlastné riziká BOZP a zlepšiť vlastnú výkonnosť BOZP.
  • ISO 19011 : 2011 - Návod na auditovanie systémov manažérstva
    • Táto medzinárodná norma poskytuje návod na auditovanie systémov manažérstva vrátane zásad auditovania, manažérstva programu auditu a vykonávania auditov systému manažérstva a tiež návod na hodnotenie kompetentnosti jednotlivcov zapojených do procesu auditu vrátane osoby, ktorá manažuje program auditu, audítorov a audítorské tímy.
Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah