Fasi Safety Slovakia

Navigácia
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) a máme dlhodobé skúsenosti so subdodávateľským outsourcingom BOZP a OPP pre klientov z rôznych sektorov na Slovensku, rafinerii a jadrovej bezpečnosti...
Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich odberateľov v oblastiach ochrany práce a ochrany pred požiarmi. V prípade, že má zákazník záujem o dlhodobú spoluprácu /stále služby alebo jednorazové/, všetky tieto činnosti vykonávame na základe obchodnéj zmluvy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancou bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. (§ 27 ods. 2 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.)
 
 Zabezpečujeme: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia, bezpečnostné postroje, laná a revízia elektrických zariadení. 

Riadenie, koordinácia, plánovanie a implementácia programov ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Kontrolujeme, či programy ochrany zdravia a bezpečnosti práce vyhovujú podnikovým predpisom v vládnym a europskym nariadeniam.
- koordinácia, komplexné zastrešovanie a ďalší rozvoj systému manažérstva BOZP, PO a CO a EMS a optimalizácia na základe EN ISO 14001 a príprava na OHSAS 18001
- zabezpečenie funkčnosti systému BOZP, PO a CO a EMS v súlade s legislatívnymi požiadavkami
- výkon funkcie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z
- zodpovednosť za koordináciu, vyhodnocovanie, sledovanie, dodržiavanie, aktualizáciu a kompletizáciu dokumentácie a platných právnych predpisov z oblasti BOZP, PO a CO a EMS
- zodpovednosť za vypracovanie plánov školení v oblasti BOZP, PO a CO a EMS
- komunikácia so štátnymi úradmi a externými firmami
- zodpovednosť za odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vôd
- núdzový manažment: vypracovanie núdzových plánov a organizácia pravidelných školení
- zodpovednosť za plnenie nápravných opatrení definovaných v akčnom programe
- pravidelné reportovanie vedeniu spoločnosti v slovenskom a aj v anglickom jazyku.

 V súčasnosti poskytujeme  nadštandardnú garanciu kvality služieb BOZP, OPP a ŽP pre všetky typy spoločností.

Naším poslaním je pomáhať Vám dosahovať podnikateľskú výnimočnosť - business excellence.

 • Osobitné oprávnenie na výkon - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Osobitná odborná spôsobilosť na výkon autorizovaného bezpečnotechnického technika a technika požiarnej ochrany
 • Osobitná odborná spôsobilosť na kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Zabezpečujeme koordináciu bezpečnosti na stavenisku
 • Zabezpečujeme kontrolu viazacích prostriedkov
 • Zabezpečujeme revíziu elektrických zariadení
 • Riadenie a poradenstvo podľa systému manažérstva noriem: 

  ISO 14001 : 2004, ISO 18001 : 2007, ISO 19011 : 2011

 • Komplexné služby a poradenstvo v oblasti BOZP, PO, OPP a Koordinácia bezpečnosti na stavbe
 • Vypracovanie prevádzkových predpisov a dokumentácia z oblasti požiarnej ochrany podľa požiadaviek objednávateľa
 • Dozor autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
 • 24-hodinový kompletný servis
 • Na požiadanie Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku
 • Fair play cena

 

 

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah